W aptece na receptę można zakupić leki refundowane jak i pełnopłatne. 

Kwalifikacji leku do odpowiedniej odpłatności dokonuje Minister Zdrowia.

Refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne wydawane są osobom ubezpieczonym na podstawie recepty wystawionej przez lekarza.

 

Lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrób medyczny jest refundowany, jeśli został wypisany na prawidłowo wystawionej recepcie i znajduje się na wykazach zawartych w obwieszczeniach Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych:

 

Leki refundowane mogą mieć następujące poziomy odpłatności:

  • bezpłatny – do wysokości limitu;

  • ryczałtowy – kwota 3,20 zł do wysokości limitu;

  • 50% – do wysokości limitu;

  • 30% – do wysokości limitu.

 

Refundacji podlegają także leki recepturowe przygotowane z surowców farmaceutycznych lub z leków gotowych, dla których została wydana decyzja administracyjna o objęciu refundacją. Wydawane są one świadczeniobiorcy za odpłatnością ryczałtową, pod warunkiem, że przepisana dawka leku recepturowego jest mniejsza od najmniejszej dawki leku gotowego w formie stałej stosowanej doustnie.

Odpłatność ryczałtowa za lek recepturowy wnoszona przez pacjenta wynosi 0,50% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłaszanego w obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2018 r. poz. 2177 oraz z 2019 r. poz. 1564), zaokrągleniem do pierwszego miejsca po przecinku.

 

Refundacji podlegają także leki oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego z importu docelowego, sprowadzane z zagranicy, które nie posiadają pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, ale są niezbędne dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta. Pacjenci ubiegający się o refundację tego typu preparatów muszą wystąpić z wnioskiem do Ministerstwa Zdrowia.

 

Podstawa prawna: ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych z dnia 12 maja 2011 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 357, z późn. zm.).

 

Chąc dowiedzieć się więcej na temat realizacji recept w aptece zapraszamy na stronę: http://www.nfz-warszawa.pl/dla-swiadczeniodawcow/recepty-leki-apteki/informacje-ogolne/

 

Ogólne zasady refundacji leków

18 lutego 2021

APTEKA 

La Vie